Kemia III

ECTS credits: 4
Course is open: No
Enrollment begun: 27.11.2019
Enrollment ended: 05.01.2020
Link to enrollment: Click to open
Studies begun: 09.01.2020
Studies ended: 25.02.2020
Academy: University of Turku Open University
Language: Finnish
Themes: Chemistry

Sisältö:

Fysikaalisten tekijöiden ja kemiallisen systeemin vuorovaikutus
Kokeelliset lait ja teoreettiset mallit
Energia, entalpia ja kemiallinen termodynamiikka
Entropia, Gibbsin energia ja reaktion tasapaino
Sähkökemian perusteet
Kemiallinen kinetiikka, reaktion mekanismi
Liuosten ominaisuudet
Johdatus spektroskopiaan ja radiokemiaan

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

tuntee fysikaalisen kemian perustaa ja merkitystä jokapäiväisessä elämässä
tuntee fysikaalisen kemian osa-alueita ja niiden sovellutuksia eri tieteenaloilla
hallitsee termodynamiikan, sähkökemian ja kinetiikan peruskäsitteistön
osaa soveltaa yksinkertaisia laskukaavoja kemiallisten ongelmien ratkaisemiseksi
osaa käsitellä suureita ja yksiköitä
osaa esittää tuloksia kaavioina ja tuntee lineaarisen kuvaajan ja suoran yhtälön merkityksen kemiallisen ilmiön kuvaamisessa
Opiskelu- ja työelämätaidot: Vastuunotto omasta oppimisesta, Origin -ohjelman perusteet