Kemia IV

ECTS credits: 4
Course is open: No
Enrollment begun: 25.11.2020
Enrollment ended: 28.02.2020
Link to enrollment: Click to open
Studies begun: 09.03.2021
Studies ended: 29.04.2021
Academy: University of Turku Open University
Language: Finnish
Themes: Chemistry

Sisältö:

Orgaanisten yhdisteiden rakenteiden ja reaktioiden kuvaaminen
Alkaanit
Stereokemia
Alkeenit ja alkyynit
Aromaattiset yhdisteet
Karbonyyliyhdisteet
Organohalidit
Alkoholit
Amiinit
Biomolekyylit

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

tuntee orgaanisen kemian keskeisimmät rakenteiden ja reaktioiden esitystavat
tuntee tyypillisimmät yhdisteyhmät ja osaa nimetä yksinkertaisia yhdisteitä systemaattisesti
tuntee tyypillisimpien yhdisteryhmien kemiallisia ja fysikaalisia ominaisuuksia
tuntee esimerkkejä tyypillisimpien yhdisteryhmien esiintymisestä luonnossa ja hyötykäytöstä
tuntee kemiallisen resonanssin merkityksen ja esittämistavan
tuntee eri yhdisteryhmien tyypillisimmät reaktiot ja osaa esittää niiden mekanismeja kaarinuolia käyttäen
tuntee biomolekyylien rakenteen ja niiden funktionaalisten ryhmien kemiallisia reaktioita
tuntee peptidien ja nukleiinihappojen synteesimenetelmien periaatteet

Opiskelu- ja työelämätaidot: Itsenäinen työskentely, ChemDraw -ohjelman perusteet