Tulevaisuuden tutkimuksen tieteellinen perusta

ECTS credits: 5
Course is open: No
Enrollment begun: 01.06.2020
Enrollment ended: 18.10.2020
Link to enrollment: Click to open
Studies begun: 26.10.2020
Studies ended: 13.12.2020
Academy: University of Turku Open University
Language: Finnish
Themes: Future research, Population, Society, Environment

Opintojakson aikana käydään läpi tulevaisuudentutkimuksen tietokäsitys sekä ontologinen (mitä tulevaisuudentutkimus on) ja epistemologinen (miten tulevaisuudesta saadaan tietoa) perusta. Lisäksi syvennetään tiedonalaan kiinteästi liittyviä asioita ml. arvot, aikakäsitys, globaalit systeemit.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tulevaisuustiedon ainutlaatuisuuden ja siitä johtuvan tieteenfilosofisen perustan ja tieteelliset lähtökohdat (mm. systeemiontologia, holistisuus, normatiivisuus ja arvot) sekä tunnistaa oppiaineen historialliset merkkipaalut ja eri koulukunnat.