Vesiekosysteemien toiminta ja luonnonvarat

ECTS credits: 3
Course is open: No
Enrollment begun: 01.08.2019
Enrollment ended: 31.07.2020
Link to enrollment: Click to open
Studies begun: 01.08.2019
Studies ended: 31.07.2020
Academy: University of Jyväskylä Open University
Language: Finnish
Themes: Ecosystems, Legislation, Natural resources, Water

Opiskelija ymmärtää sisävesien ja niiden valuma-alueiden vuorovaikutussuhteet, maantieteelliset erityispiirteet sekä sisävesien arvon luonnon monimuotoisuuden ja ihmisen toimintojen kannalta. Opiskelija tuntee vesiluonnonvarojen kestävän käytön periaatteet yhdyskuntien, maatalouden teollisuuden ja energiantuotannon tarpeisiin, vesien merkityksen ekosysteemipalvelujen tuottajana, vesiin liittyvän lainsäädännöllisen ohjauksen pääpiirteet, vesistökuormituksen vähentämisen ja pilaantumisen estämisen periaatteet ja vesistöihin kohdistuvat merkittävimmät ympäristöuhat sekä ymmärtää vesistöjen tilan arvioinnin, seurannan ja hoidon perusperiaatteet.