Kemia III

Opintopisteet: 4
Ilmoittautuminen on avoinna: Ei
Ilmoittautumisaika alkoi: 27.11.2019
Ilmoittautumisaika päättyi: 05.01.2020
Ilmoittautumislinkki: Avaa klikkaamalla
Opintojakso alkoi: 09.01.2020
Opintojakso päättyi: 25.02.2020
Korkeakoulu: Turun yliopiston avoin yliopisto-opetus
Kieli: Suomi
Aihealueet: Kemia

Sisältö:

Fysikaalisten tekijöiden ja kemiallisen systeemin vuorovaikutus
Kokeelliset lait ja teoreettiset mallit
Energia, entalpia ja kemiallinen termodynamiikka
Entropia, Gibbsin energia ja reaktion tasapaino
Sähkökemian perusteet
Kemiallinen kinetiikka, reaktion mekanismi
Liuosten ominaisuudet
Johdatus spektroskopiaan ja radiokemiaan

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

tuntee fysikaalisen kemian perustaa ja merkitystä jokapäiväisessä elämässä
tuntee fysikaalisen kemian osa-alueita ja niiden sovellutuksia eri tieteenaloilla
hallitsee termodynamiikan, sähkökemian ja kinetiikan peruskäsitteistön
osaa soveltaa yksinkertaisia laskukaavoja kemiallisten ongelmien ratkaisemiseksi
osaa käsitellä suureita ja yksiköitä
osaa esittää tuloksia kaavioina ja tuntee lineaarisen kuvaajan ja suoran yhtälön merkityksen kemiallisen ilmiön kuvaamisessa
Opiskelu- ja työelämätaidot: Vastuunotto omasta oppimisesta, Origin -ohjelman perusteet