Bio­ta­lous­asian­tun­ti­jan osaa­mis­salkku

  • Oletko kiin­nos­tu­nut bio­ta­lou­desta?
  • Tar­vit­se­vatko tie­tosi päi­vi­tystä?
  • Haluatko opis­kella jous­ta­vasti ver­kossa?

Tutustu bio­ta­lous­asian­tun­ti­jan osaa­mis­salk­kuun ja kehitä osaa­mis­tasi kiin­nos­tuk­sesi ja tar­pei­desi mukaan!

Bio­ta­lous­asian­tun­ti­jan osaa­mis­salkku on uuden­lai­nen tapa kehit­tää osaa­mista bio­ta­lous­a­lalla. Osaa­mis­salkku on kehi­tetty työ­elä­män tar­pei­siin ja se sisäl­tää moni­puo­li­sesti bio­ta­lou­den opin­to­jak­soja. Avoi­men kor­kea­kou­lun opin­not ovat Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun, Hel­sin­gin yli­opis­ton ja Turun yli­opis­ton jär­jes­tä­miä. Opin­not on tar­koi­tettu kai­kille bio­ta­lou­desta kiin­nos­tu­neille poh­ja­kou­lu­tuk­sesta riip­pu­matta.

Opin­not toteu­te­taan verkko-opin­toina. Voit suun­ni­tella osaa­mis­sal­kun sisäl­lön ja laa­ju­den itse.
Suo­ri­te­tuista opin­to­ko­ko­nai­suuk­sista on mah­dol­lista saada digi­taa­li­nen osaa­mis­merkki.

Opin­to­tar­jonta vaih­tuu luku­kausit­tain, eikä kaik­kia opin­toja ole aina tar­jon­nassa. Tar­kista opin­to­jen aika­taulu ao. lin­keistä.

  • Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­koulu = K
  • Turun yli­opisto = TY
  • Hel­sin­gin yli­opisto = HY

Näkö­kul­mia bio­ta­lou­teen 2 op

Näkö­kul­mia bio­ta­lou­teen on joh­danto-opin­to­jakso, jonka suo­rit­ta­vat kaikki osaa­mis­sal­kun opis­ke­li­jat. Opin­to­jakso sopii sekä bio­ta­lous­osaa­jille että bio­ta­lou­desta kiin­nos­tu­neille, joilla ei ole aiheesta aiem­paa tie­toa.

Näkö­kul­mia bio­ta­lou­teen -opin­to­jakso sisäl­tyy Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun tar­jon­taan ja se jär­jes­te­tään nons­top-opin­toina.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen »

Bio­ta­lou­den muut sek­to­rit

Joh­da­tus bio­tur­val­li­suu­teen 2 op TY
Ilmoit­tau­tu­mi­nen »

Glo­ba­li­sa­tion and Cor­po­rate Res­pon­si­bi­lity 5 op TY
JOS15 Con­tem­po­rary Issues in Res­pon­sible Busi­ness TY
Ilmoit­tau­tu­mi­nen »

Bio­ta­loutta
tuke­vat aiheet

Kiertotalous.nyt 2 op HY
Ilmoit­tau­tu­mi­nen »

Ilmasto.nyt 2 op (MOOC) TY
Ilmoit­tau­tu­mi­nen »

Joh­danto kes­tä­vään kehi­tyk­seen ja
kas­va­tuk­seen 4 op
TY
Ilmoit­tau­tu­mi­nen »

Kes­tä­vän kas­va­tuk­sen hori­sontti 4 op TY
Ilmoit­tau­tu­mi­nen »

Kes­tävä joh­ta­juus 5 op K
Ilmoit­tau­tu­mi­nen »

Ilmas­to­vii­saan toi­min­nan perus­teet 3 op K
Ilmoit­tau­tu­mi­nen »


Maan­tie­teen perus­o­pin­not 25 op TY
Joh­da­tus maan­tie­tee­seen 5 op
Alue­maan­tie­teen perus­teet 5 op
Avoin paik­ka­tieto ja geoin­for­ma­tii­kan perus­teet 5 op
Kes­tävä kehi­tys maan­tie­teessä 5 op
Luon­non­va­ro­jen maan­tiede 5 op
Ilmoit­tau­tu­mi­nen »


Bio­lo­gian perus­o­pin­not 25 op TY
(vain koko­nai­suu­tena tar­jolla)
Eläin­fy­sio­lo­gian perus­kurssi 5 op
Gene­tii­kan perus­kurssi 5 op
Eko­lo­gian perus­kurssi 4 op
Eliöi­den tun­te­muk­sen perus­teet 3 op
Kas­vien rakenne ja toi­minta 3 op
Eliö­kunta ja evo­luu­tio 5 op
Ilmoit­tau­tu­mi­nen »


Ympä­ris­tö­tie­tei­den perus­o­pin­not HY
Maa­il­man ympä­ris­tö­on­gel­mat ja
nii­den rat­kai­se­mi­nen 5 op
Eko­lo­gian perus­teet 5 op
Moni­tie­tei­nen ympä­ris­tön­tut­ki­mus 5 op
Ilmoit­tau­tu­mi­nen »


Ympä­ris­tö­tie­teen perus­o­pin­not 25 op TY
(myös yksit­täi­set jak­sot)
Maa­il­man­laa­jui­set ympä­ris­tö­on­gel­mat 5 op
Ympä­ristö ja yhteis­kunta 5 op
Ympä­ris­tön kemi­ka­li­soi­tu­mi­nen ja pääs­tö­jen hal­linta 5 op
Ympä­ris­tö­eko­lo­gia ja luon­non­suo­jelu 5 op
Ympä­ris­tö­tie­teen kir­jal­li­suus 5 op
Ilmoit­tau­tu­mi­nen »

Ympä­ris­tö­tie­teen aineo­pin­not 35 op TY
Ilmoit­tau­tu­mi­nen »


Kemian perus­kurs­sit I — IV TY
Ilmoit­tau­tu­mi­nen »