Bio­ta­lous­asian­tun­ti­jan osaa­mis­salkku

  • Oletko kiin­nos­tu­nut bio­ta­lou­desta?
  • Tar­vit­se­vatko tie­tosi päi­vi­tystä?
  • Haluatko opis­kella jous­ta­vasti ver­kossa?

Tutustu bio­ta­lous­asian­tun­ti­jan osaa­mis­salk­kuun ja kehitä osaa­mis­tasi kiin­nos­tuk­sesi ja tar­pei­desi mukaan!

Bio­ta­lous­asian­tun­ti­jan osaa­mis­salkku on uuden­lai­nen tapa kehit­tää osaa­mista bio­ta­lous­a­lalla. Osaa­mis­salkku on kehi­tetty työ­elä­män tar­pei­siin ja se sisäl­tää moni­puo­li­sesti bio­ta­lou­den opin­to­jak­soja. Avoi­men kor­kea­kou­lun opin­not ovat Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun, Hel­sin­gin yli­opis­ton ja Turun yli­opis­ton jär­jes­tä­miä. Opin­not on tar­koi­tettu kai­kille bio­ta­lou­desta kiin­nos­tu­neille poh­ja­kou­lu­tuk­sesta riip­pu­matta.

Opin­not toteu­te­taan verkko-opin­toina. Voit suun­ni­tella osaa­mis­sal­kun sisäl­lön ja laa­ju­den itse.
Suo­ri­te­tuista opin­to­ko­ko­nai­suuk­sista on mah­dol­lista saada digi­taa­li­nen osaa­mis­merkki.

Opin­to­tar­jonta vaih­tuu luku­kausit­tain, eikä kaik­kia opin­toja ole aina tar­jon­nassa. Tar­kista opin­to­jen aika­taulu ao. lin­keistä.

  • Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­koulu = K
  • Turun yli­opisto = TY
  • Hel­sin­gin yli­opisto = HY

Näkö­kul­mia bio­ta­lou­teen on joh­danto-opin­to­jakso, jonka suo­rit­ta­vat kaikki osaa­mis­sal­kun opis­ke­li­jat. Opin­to­jakso sopii sekä bio­ta­lous­osaa­jille että bio­ta­lou­desta kiin­nos­tu­neille, joilla ei ole aiheesta aiem­paa tie­toa.

Näkö­kul­mia bio­ta­lou­teen -opin­to­jakso sisäl­tyy Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun tar­jon­taan ja se jär­jes­te­tään nons­top-opin­toina.

Bio­ta­lou­den muut sek­to­rit

Bio­ta­loutta
tuke­vat aiheet