Etusivu » Open Badge -osaamismerkit

Open Badge ‑osaa­mis­mer­kit

Open Bad­ges ‑mer­kit täy­den­tä­vät viral­li­sia ser­ti­fi­kaat­teja ja todis­tuk­sia. Merk­kien avulla voit osoit­taa opin­to­jen aikana han­kit­tua asian­tun­ti­juutta. Ohje digi­taa­li­sen osaa­mis­mer­kin vas­taa­not­ta­mi­seen.

Open Bad­ges on tek­ni­nen stan­dardi oppi­mi­sen tun­nis­ta­mi­seen ja tun­nus­ta­mi­seen. Stan­dar­din on luo­nut Mozilla Foun­da­tion vuonna 2011, ja se on otettu käyt­töön ympäri maa­il­maa kou­luissa, amma­til­li­sissa ja jul­ki­sissa orga­ni­saa­tioissa sekä yri­tyk­sissä.

Bio­ta­lous­osaa­jan osaa­mis­mer­kit

Bio­ta­lous­asian­tun­ti­jan osaa­mis­sal­kun opin­noista myön­ne­tään kol­men eri tason osaa­mis­merk­kejä.

  • I‑tason osaa­mis­merkki: suo­ri­tet­tuna vähin­tään 10 opin­to­pis­tettä
  • II-tason osaa­mis­merkki: suo­ri­tet­tuna vähin­tään 20 opin­to­pis­tettä
  • III-tason osaa­mis­merkki: suo­ri­tet­tuna vähin­tään 30 opin­to­pis­tettä

Hae osaa­mis­merk­kiä

Klik­kaa­malla kuvak­keita pää­set Open Badge ‑haku­lo­mak­kee­seen. Haku­lo­mak­keesta löy­dät myös tar­kem­mat tie­dot osaa­mis­mer­kin vaa­ti­muk­sista, sisäl­löstä ja hake­mi­sesta.

Bio­ta­lous­osaaja I‑taso

Bio­ta­lous­osaaja II-taso

Bio­ta­lous­osaaja III-taso