Etusivu » Mitä biotalous on?

Mitä bio­ta­lous on?

Bio­ta­lous on nopeasti kehit­tyvä ala. Glo­baa­lit mark­ki­nat ovat kas­vussa ja uusille osaa­jille ja inno­vaa­tioille on kysyn­tää. Suo­mella on hyvät edel­ly­tyk­set olla bio­ta­lou­den edel­lä­kä­vijä. Tar­vit­semme lisää bio­ta­lou­den osaa­jia.

“Bio­ta­lou­della tar­koi­te­taan taloutta, joka käyt­tää bio­lo­gi­sia luon­non­va­roja ravin­non, ener­gian, tuot­tei­den ja pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­seen. Sille on omi­naista ympä­ris­töä sääs­tä­vän puh­taan tek­no­lo­gian käyttö sekä mate­ri­aa­lien teho­kas kier­rä­tys.

Bio­ta­lou­den avulla voi­daan vähen­tää riip­pu­vuutta fos­sii­li­sista raaka-aineista, ehkäistä eko­sys­tee­mien köyh­ty­mistä sekä edis­tää talous­ke­hi­tystä ja luoda uusia työ­paik­koja.”

“Käsit­teenä bio­ta­lous on laaja. Se kat­taa muun muassa met­sä­teol­li­suu­den, kemian­teol­li­suu­den, kala­ta­lou­den, maa­ta­lou­den, elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­den ja lää­ke­teol­li­suu­den.

Myös luon­to­mat­kailu voi­daan las­kea osaksi bio­ta­loutta. Bio­ta­lous muo­dos­taa nyt ja tule­vai­suu­des­sa­kin Suo­men elin­kei­noe­lä­män sel­kä­ran­gan.”

“Bio­ta­lous voi­daan nähdä myös stra­te­giana, jonka avulla yhteis­kunta tais­te­lee päi­vän­polt­ta­via haas­teita vas­taan. Täl­lai­sia ovat esi­mer­kiksi ilmas­ton­muu­tos, lisään­tyvä kil­pailu luon­non­va­roista sekä maa­seu­dun ja aluei­den kehit­tä­mi­nen.

——————————————

Lue lisää bio­ta­lou­desta:
sitra.fi
biotalous.fi
Suo­men bio­ta­lous­stra­te­gia