Etusivu » Usein kysyttyä

Usein kysyt­tyä

Mikä bio­ta­lous­asian­tun­ti­jan osaa­mis­salkku on?
Bio­ta­lous­asian­tun­ti­jan osaa­mis­salkku on uuden­lai­nen tapa kehit­tää osaa­mista bio­ta­lous­a­lalla. Osaa­mis­salk­kuun on koottu bio­ta­lou­den opin­to­jak­soja usean suo­ma­lai­sen kor­kea­kou­lun tar­jon­nasta. Opin­not on tar­koi­tettu kai­kille bio­ta­lou­desta kiin­nos­tu­neille poh­ja­kou­lu­tuk­sesta riip­pu­matta. Opin­to­jak­so­jen tie­dot päi­vi­te­tään luku­kausit­tain.

Kuka voi suo­rit­taa osaa­mis­sal­kun opin­toja?
Osaa­mis­sal­kun opin­not on koottu avoi­mien yli­opis­to­jen ja ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen tar­jon­nasta. Avoin kor­kea­kou­lu­tus on nimensä mukai­sesti avointa kai­kille, joten kuka tahansa voi suo­rit­taa opin­toja oman kiin­nos­tuk­sensa ja tar­peensa mukaan.

Mistä löy­dän osaa­mis­sal­kun opin­to­jak­sot?
Osaa­mis­sal­kun opin­to­jak­sot löy­dät Opin­not-sivulta.

Mistä löy­dän opin­to­jak­so­jen tar­kem­mat tie­dot?
Opin­to­jak­so­koh­tai­set tie­dot ja ilmoit­tau­tu­mis­oh­jeet löy­dät opin­to­jak­soja jär­jes­tä­vien kor­kea­kou­lu­jen omilta sivuilta. Klik­kaa Opin­not-väli­leh­dellä opin­to­jak­son ilmoit­tau­tu­mis­link­kiä ja pää­set opin­not jär­jes­tä­vän kor­kea­kou­lun sivulle kat­so­maan tar­kem­pia tie­toja. Opin­to­jak­so­jen ilmoit­tau­tu­mis­tie­dot päi­vi­te­tään luku­kausit­tain.

Kuinka ilmoit­tau­dun opin­to­jak­soille?
Tar­kat ilmoit­tau­tu­mis­oh­jeet löy­dät kun­kin opin­to­jak­soja jär­jes­tä­vän kor­kea­kou­lun omilta sivuilta. Klik­kaa Opin­not-väli­leh­dellä opin­to­jak­son ilmoit­tau­tu­mis­link­kiä ja pää­set kysei­sen kor­kea­kou­lun sivulle kat­so­maan tar­kem­pia tie­toja.

Kuinka usein joh­danto-opin­to­jakso Näkö­kul­mia bio­ta­lou­teen jär­jes­te­tään?
Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun tar­jon­nassa oleva joh­danto-opin­to­jakso jär­jes­te­tään kolme ker­taa vuo­dessa. Opin­to­jak­son ilmoit­tau­tu­mis­tie­dot päi­vi­te­tään luku­kausit­tain.

Pal­jonko osaa­mis­sal­kun opin­not mak­sa­vat?
Opin­to­jen hinta riip­puu siitä, mitä opin­to­jak­soja valit­set omaan opin­to­ko­ko­nai­suu­teesi. Kah­den opin­to­pis­teen joh­dan­to­jakso Näkö­kul­mia bio­ta­lou­teen on mak­su­ton. Mui­den opin­to­jak­so­jen hinta mää­räy­tyy aina sen oppi­lai­tok­sen mukaan, joka jär­jes­tää kysei­sen opin­to­jak­son.

Laki­sää­tei­sesti avoi­men kor­kea­kou­lun opin­to­maksu voi olla kor­kein­taan 15 euroa / opin­to­piste, eli esi­mer­kiksi 10 op:n suo­rit­ta­mi­selle hin­taa voi ker­tyä kor­kein­taan 150 euroa. Monien osaa­mis­sal­kun opin­to­jak­so­jen hinta on vähem­män kuin 15 euroa /opintopiste.

Mistä löy­dän opin­to­jak­so­jen hin­nat?
Opin­to­jak­so­jen hin­nat on ilmoi­tettu kun­kin opin­to­jak­soja jär­jes­tä­vän kor­kea­kou­lun omilla sivuilla. Klik­kaa Opin­not-väli­leh­dellä opin­to­jak­son ilmoit­tau­tu­mis­link­kiä ja pää­set kysei­sen kor­kea­kou­lun sivulle kat­so­maan tar­kem­pia tie­toja.

Saako osaa­mis­sal­kun opin­toi­hin rahoi­tusta TE-toi­mis­tosta?
Bio­ta­lous­asian­tun­ti­jan osaa­mis­salk­kuo­pin­not ovat viral­li­sia kor­kea­kou­luo­pin­toja, joten rahoi­tuk­sessa ei pitäisi olla ongel­maa. Opin­not kan­nat­taa kui­ten­kin hyväk­syt­tää ensin TE-toi­mis­tolla ennen nii­den aloit­ta­mista.

Val­mis­ta­vatko osaa­mis­sal­kun opin­not tiet­tyyn tut­kin­toon?
Osaa­mis­sal­kun opin­noista ei val­mistu tut­kin­toon, mutta niistä saa lisäe­väitä oman ammat­ti­tai­don kehit­tä­mi­seen tai osaksi johon­kin toi­seen tut­kin­toon.

Mil­lai­sen todis­tuk­sen saan opin­noista?
Saat opin­to­jak­son jär­jes­tä­neeltä kor­kea­kou­lulta opin­to­suo­ri­tusot­teen suo­ri­tuk­sis­tasi. Kun olet suo­rit­ta­nut vähin­tään 10 opin­to­pis­tettä, voit hakea koko­nai­suu­desta digi­taa­lista Open Badge ‑osaa­mis­merk­kiä.

Mistä saan tukea opis­ke­luun?
Tuke­nasi ovat mm. avoin­ten kor­kea­kou­lu­jen yhtei­set Opis­ke­lu­tai­toil­lat, joista löy­dät lisä­tie­toa täältä!